nieuws

03 jun 2013, 16:04

Werkloosheid Groningen volgend jaar 12 procent; op termijn meer vacatures

In Groningen neemt het percentage werkzoekenden naar verwachting toe tot 12 procent eind 2014. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 9,3 procent. Drenthe kent eind 2014 met veertien procent het hoogste percentage, Groningen kent dan twaalf procent en Friesland ruim elf procent werkzoekenden.

Het aantal bij UWV in Noord-Nederland geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met 21 duizend tot 92 duizend. De toename is in 2013 fors (+20,9 procent), in 2014 vlakt deze af (+7,8 procent). De werkgelegenheid krimpt de komende periode in het noorden in alle sectoren, met uitzondering van de distributiesector (stabiel) en bij de zakelijke diensten (+0,4 procent). Vooral de uitzendbureaus in deze sector profiteren van het verwachte  herstel van de economie. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2013-2014 die UWV vandaag heeft gepresenteerd.

Meer werkzoekenden, minder banen


UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een landelijke afname van het aantal banen van werknemers met 88 duizend in 2013. In 2014 trekt de economie aan, maar neemt het aantal banen nog met 23 duizend verder af. In Noord-Nederland wordt uitgegaan van een krimp van het aantal banen met 1,1 procent in 2013 en 0,5 procent in 2014. In absolute aantallen gaat het om een verlies van circa 10.600 banen in 2013 en 2014.

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden in Noord-Nederland neemt verder toe in de komende periode: dit jaar met ruim veertien duizend en volgend jaar met nog eens bijna zeven duizend. Er zijn regionale verschillen. Vooral in 2014 loopt het stijgingspercentage tussen de drie subregio’s Groningen, Friesland en Drenthe uiteen. Drenthe kent in 2014 een stijging met veertien procent terwijl Friesland met vijf procent zal stijgen. Groningen kent, net als de andere twee arbeidsmarktregio’s over 2013 een stijging met ongeveer 20 procent, in 2014 zal de stijging er acht procent bedragen.


Einde aan sterke daling in de bouw, groei in de zorg blijft achter


UWV verwacht landelijk in 2013-2014 in vrijwel alle sectoren afnemende of gelijkblijvende werkgelegenheid. UWV ziet de sterkste teruggang van het aantal banen in de industrie, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. Na jaren van teruggang zal de uitzendsector in 2014 weer kunnen groeien, met 2,3 procent.

Ook in Noord-Nederland lijkt een einde te komen aan de sterke daling van de werkgelegenheid in de bouw: de verwachte krimp dit jaar in de bouw bedraagt 3,6 procent, in 2014 is deze nog slechts 0,3 procent. De collectieve sector (overheid, onderwijs en zorg en welzijn) laat in 2013 een krimp zien met 360 banen, in 2014 bedraagt de verwachte krimp 1.800 banen. De oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen bij de overheid.


De groei van werkgelegenheid binnen de sector zorg en welzijn biedt onvoldoende tegenwicht; die is in 2013 en 2014 beduidend lager dan in de periode 1995-2012 toen de werkgelegenheid in de sector jaarlijks met twee a drie procent toenam. De matige ontwikkeling van het aantal banen in de zorg en welzijn is het gevolg van bezuinigingsmaatregelen. Vooral in de ouderenzorg, thuiszorg, jeugdhulpverlening en kinderopvang voorziet UWV lagere groei of zelfs krimp.
Per arbeidsmarktregio zijn er geen grote verschillen per sector. De noordelijke industrie blijft krimpen, in 2013 met elfhonderd banen en in 2014 met vijftienhonderd banen.
De zakelijke diensten krimpen dit jaar met 2.500 banen maar herstellen zich in 2014 met een groei van 460 banen is de verwachting.

Beroepsbevolking


De beroepsbevolking in Nederland groeit licht met 0,5 procent in 2013 en 0,2 procent in 2014. De meeste regio’s kennen groei, zo niet in Groningen en Drenthe waar de beroepsbevolking in 2013 met 0,2 procent krimpt. In Groningen groeit deze in 2014 weer licht met 0,1 procent, in Drenthe gaat de krimp dan nog door met 0,5 procent. In Friesland groeit in beide jaren de beroeps-bevolking met respectievelijk 1,2 en 0,2 procent.

Op termijn meer vacatures


Als gevolg van de afnemende werkgelegenheid is er met name in 2013 weinig vraag naar personeel. Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar 641 duizend vacatures in Nederland, een daling met 3 procent ten opzichte van 2012. In 2014 neemt het aantal vacatures met bijna 100 duizend toe tot 738 duizend. Dit is wel duidelijk lager dan voor de economische crisis toen er jaarlijks gemiddeld 1,1 miljoen vacatures ontstonden. Een bepalende factor bij de groei van het aantal vacatures is het vertrek van oudere werknemers door pensionering. Dit geldt vooral voor vergrijsde regio’s en sectoren zoals de overheid, het onderwijs, de bouw, de zorg en de industrie. Ook de aantrekkende economie zorgt voor meer vacatures, bijvoorbeeld in de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en in de sector vervoer en opslag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: