nieuws

17 feb 2010, 19:07

'Verkiezingsdebat in Groningen versmald tot Regiotram en Groninger Forum'

Het verkiezingsdebat in Groningen wordt volledig ten onrechte versmald tot de Regiotram en het Groninger Forum. Er staat in Groningen namelijk nog veel meer ter discussie, en ook daarover moeten de Stadjers straks oordelen. Dat zegt vandaag de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Groningse gemeenteraad in een email-interview met de GIC. Eerder al kwamen Frank de Vries (PvdA), Robert Prummel (Stadspartij) en Ton Schroor (D66) aan het woord. In bijgaand interview stelt Inge Jongman dat het onterecht is om te suggereren dat geld voor het Forum ten koste zou gaan van de overige cultuur in Groningen. We vroegen Jongman :

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat zijn de zaken die Christen Unie vooral graag zou willen realiseren, de komende vier jaar voor Groningen?


''De ChristenUnie wil graag dat er een wethouder Jeugdbeleid in het nieuwe college komt, we hebben hart voor jongeren; we willen elke Stadjer de ruimte te bieden voor sport, we hebben hart voor gezondheid; we willen de tippelzone sluiten, we hebben hart voor kwetsbare vrouwen; we willen graag terrassen in/aan de Diepenring, we hebben hart voor een gezellige stad; we willen graag een windmolenpark op het terrein van de Stainkoel’n; we hebben hart voor het milieu; we willen bewoners betrekking bij hun wijk; we hebben hart voor de wijken.''Sinds de plannen zijn gemaakt voor het Forum en de Regiotram is er natuurlijk wel erg veel gebeurd in de wereld, zoals de Kredietcrisis. Kan Groningen zich beide projecten nu nog wel permitteren?

''Bij welk project dan ook (van stoeptegel tot voetbalstadion) is het van belang om goed te kijken of het geld wat ervoor gereserveerd is, voldoende is om het project uit te voeren. In het geval van Forum en RegioTram is er geld voor gereserveerd, alleen laten beide projecten zich niet helemaal met elkaar vergelijken, dus is het goed om de projecten uit elkaar te halen. Daarbij is het goed om in tijden van economische tegenwind te blijven investeren in je stad.

Over het Forum heeft de gemeenteraad in meerderheid in juni 2009 al een besluit genomen, mede ingegeven door een referendum waarin iedere Stadjer zich heeft uit kunnen spreken of hij/zij voor of tegen de plannen is en welke bouwvariant het meest aantrekkelijk is. Bijna veertig procent van de kiesgerechtigde Stadjers is op 29 juni 2005 bij het referendum over dit plan naar de stembus gegaan en een ruime meerderheid – 53,4 procent – heeft in 2005 voor het plan gestemd en is daarmee voorstander van het Groninger Forum. Op basis daarvan is er een ontwerp gepresenteerd met financiering vanuit de gemeentebegroting van Groningen; tegelijkertijd is aan de provincie gevraagd een deel van de financiering mee te dragen. Over dat deel van de financiering wordt nu nog nader gesproken en gezien de complexiteit daarvan is er in het late voorjaar een definitief besluit te verwachten.

De gemeenteraad is aldoor duidelijk geweest: dit is het bedrag wat we ervoor gereserveerd hebben en geen cent meer, maar we geloven in het concept van het Forum: het samen met het vernieuwen van de Oostwand aantrekkelijk maken van deze kant van de binnenstad en de inhoud van het Forum: een vernieuwde bibliotheek waarin op een hedendaagse manier combinaties gemaakt worden met debatten/films/archieven/museumstukken. Voor iedere Stadjer toegankelijk en aantrekkelijk evenals voor iedere bezoeker.

Over de RegioTram vindt vanaf deze week de inspraak plaats over het voorlopig ontwerp van Tramlijn 1 en het voorkeurstracé Tramlijn 2. In mei 2010 worden wij als raden en staten van de gemeenten/provincies in de Regiovisie Groningen-Assen geïnformeerd over kosten aanleg/exploitatie/financiering. Dat is een belangrijk go/no go moment voor de ChristenUnie.''

Wat is er op tegen om meer commercie toe te staan in het Forum? Hoe meer de markt doet, hoe minder de gemeente er in hoeft te steken, geld dat ook elders in cultuur gestoken kan worden. Oud PvdA wethouder Klaas Swaak van cultuur  liet onlangs nog weer eens weten dat cultuur het slachtoffer dreigt te worden van het Forum. Wat vindt u daar van?

'Meer commercie mag altijd, daar zijn wij niet op tegen. Maar de veronderstelling in de vraag klopt niet, nl. dat het bedrag dat voor het Forum gereserveerd is, ten koste gaat van de cultuurbegroting. De cultuurbegroting is in het najaar van 2008 voor vier jaar vastgesteld en daaraan wordt niet getornd tot 2012. De gemeenteraad heeft in juni 2009 al een besluit genomen over het definitieve ontwerp van het Forum en het bedrijfsplan vastgesteld. De partijen die in het Forum zitten ontvangen wel een deel van hun middelen uit de cultuurbegroting, maar zoals gezegd, wat daarvoor in de cultuurbegroting staat, blijft tot 2012 staan. Dan zou u kunnen stellen dat bij een nieuwe ronde van de cultuurbegroting er alsnog kaalslag in cultuur plaats zou vinden; maar het lijkt mij op dit moment niet aannemelijk dat hiervan sprake gaat zijn; de partijen die hun werk in het Forum gaan doen, blijven dat doen. Bovendien is het gebouw gefinancierd, los van de cultuurbegroting.''

De komende jaren zal er bezuinigd moeten worden. Kan de ChristenUnie aangeven hoeveel dat ongeveer moet worden en waar dan met name bezuinigd zal moeten worden?

''Omdat nog niet bekend is wat de korting van het rijk op de gemeentekas wordt en omdat nog niet bekend is waarop het rijk zelf gaat bezuinigen en wat daarvan de gevolgen zijn voor het uitvoeren van het gemeentelijke beleid, is daar nu nog geen zinnig antwoord op te geven. Wat ons betreft is het wel van belang om als gemeente eerst naar jezelf te kijken, voordat je naar anderen wijst. En wat ons betreft wordt er niet bezuinigd op mensen die afhankelijk zijn van een uitkering/voorziening en vaak al in de hoek zitten waar de zwaarste klappen vallen.''


Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen ChristenUnie enerzijds en de collegepartijen PvdA, SP en GroenLinks anderzijds ? Of zijn die verschillen zo klein dat ChristenUnie zo zou kunnen aanschuiven bij dit college?

''Het verschil zit naar onze mening in de C van ChristenUnie; in onze dagelijkse politiek laten wij ons leiden door ons hart voor God en door ons geloof in Hem als inspiratie te laten dienen.
Die “C” leidt af en toe tot een verschil in herkomst van onze stellingname in het debat, maar kan wel tot dezelfde uitkomst leiden. Wij verschillen bijvoorbeeld met de PvdA en GroenLinks over de afschaffing van koopzondagen, waarin we de SP wel weer aan onze zijde vinden. Wij verschillen met de PvdA en SP over een windmolenpark op de Stainkoeln, waarin we GroenLinks aan onze zijde vinden. Wij verschillen van mening met alle drie de partijen over het sluiten van de tippelzone en zo zijn er nog wel meer verschillen maar evengoed ook overeenkomsten te noemen. ''

Zou het niet weer tijd worden voor een afspiegelingscollege, waarin de belangrijkste politieke groeperingen zijn vertegenwoordigd, zeker gezien de aanstaande dreigende bezuinigingen?

''De democratie is gediend bij meningsverschillen in de politiek. Een programcollege laat duidelijk zien waarvoor zij staat en welke kant zij op wil. Ook bij lastige en moeilijke beslissingen moeten er knopen doorgehakt worden, een programcollege lijkt ons daadkrachtiger, ook in lastige tijden.


Wat vindt u van de toon van het politieke debat momenteel in Groninen? Is er inderdaad sprake van populisme, zoals Frank de Vries beweert? Of probeert bijvoorbeeld de Stadspartij gewoon de aandacht te trekken en heeft ze daar het volste recht toe?

''Citaat André Krouwel, docent politicologie aan de VU Amsterdam: “Populisten nemen één of twee problemen en stellen vervolgens de hele politiek aan de kaak onder het mom van de politiek is een puinhoop, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is”. Aandacht trekken mag, daarvoor ben je volksvertegenwoordiger maar constateer dat op dit moment keer op keer het (verkiezings)debat versmald wordt tot de RegioTram en het Groninger Forum met een populistische toon in het debat. Dat vind ik jammer, temeer als je in het debat onjuiste feiten en argumenten aandraagt en temeer daar een brief van 6 directeuren van welzijnsinstellingen in de Stad aandacht vraagt voor de ook zeer belangrijke “zachte sector”. Als ik de mensen in de stad die tegen de RegioTram en het Forum zijn uitleg hoe de vork werkelijk in de steel zit, merk ik dat men er anders over gaat denken.''

Wilt u de volgende zin afmaken: ''Ik zet mij de komende vier jaar graag namens de ChristenUnie in voor Groningen omdat ik,

''geïnspireerd vanuit mijn geloof in God, hart heb voor álle Stadjers. Ik wil mijn daarin sterk maken voor jongeren, kwetsbare vrouwen, wijkbewoners, maar er ook voor waken dat deze mooie stad bereikbaar blijft; dit alles vanuit een goede financiële basis.''