nieuws

13 mei 2014, 09:09

NOM: 2,4 miljoen winst; “hoopgevende signalen van verbeterend resultaat ”

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) heeft een goed jaar achter de rug.  Qua resultaten verbeterde de NOM zich ten opzichte van 2012 op alle fronten. Over de resultaten van de bedrijven waarin de NOM participeert  meldt de financieringsmaatschappij ‘hoopgevende signalen van verbeterend resultaat’.

Behalve over de cijfers is de NOM ook tevreden over de, in de loop van 2013, gemaakte afspraken met de aandeelhouders. Hierdoor is de positie van de NOM herbevestigd als belangrijke spil in het aanjagen van de noordelijke economie, aldus een woordvoerder

 

 

Eerst de feiten

Het jaar 2013 werd afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2.4 miljoen. Structureel verbeterde niet alleen het financiële resultaat maar ook het resultaat van NOM Business Development en NOM Foreign Direct Investment.

 

In de balans is te zien dat het vermogen van de NOM in 2013 is afgenomen met 20 miljoen door een dividenduitkering aan de aandeelhouders. Ondanks dat blijft de NOM in staat om haar rol als financier adequaat in te vullen en hebben we de ambitie te groeien naar een investeringsniveau van ca. € 10 miljoen aan financieringen per jaar. Dat alles met een afgeslankte organisatie.

 

 

NOM Finance

 

Door NOM Finance werd in 2013 voor iets meer dan € 5.6 miljoen geïnvesteerd. Daar tegenover stonden enigszins lagere rente- en provisiebaten en dividenden. Het grootste verschil doet zich voor bij de verkopen van participaties. Verkooptrajecten zijn onregelmatig en daarmee onvoorspelbaar.

 

 

 Niettemin was het resultaat van NOM Finance € 2.478 miljoen positief. Aangezien de NOM niet als bank, maar als risico-financier optreedt, kent de portefeuille een hoog risicokarakter en daarmee een  hoog voorzieningenniveau, kenmerkend voor dit type financiering.

 

 

 

 Binnen de portefeuille zien we hoopgevende signalen van een verbeterend resultaat bij deelnemingen. Het nieuwe product van de mezzanine lening is inmiddels met een eerste financiering in de markt gezet, anderen zullen naar verwachting volgen.  Nog steeds zijn de doorlooptijden voor financiering (te) lang. De economische situatie is daar mede debet aan.  Qua conversieratio van contact tot daadwerkelijke financiering kan de NOM zich goed staande houden in de benchmark.

 

 

NOM Foreign Direct Investment

 

2013 was vanuit NOM Foreign Direct Investment (acquisitie) gezien een uitzonderlijk goed jaar. De conversie van leads (lichte plus) naar feitelijke acquisitie was hoger. De omvang van de daarmee gepaard gaande investeringen lag eveneens hoger. Last but not least werd mede door de inzet van NOM FDI een effect  bereikt van 696 nieuwe en 352 behouden arbeidsplaatsen. Opvallend is daarbij dat de nieuwe arbeidsplaatsen zich vooral concentreerden op de topsectoren.

 

NOM Business Development

 

Projecten gericht op nieuwe producten en diensten behoren tot het domein van de medewerkers van NOM Business Development. Dit betreffen veelal langlopende projecten waarbij de resultaten dus ook op langere termijn zichtbaar worden. Bij dit type projecten is een diversiteit van bedrijven en kennisinstellingen betrokken. De investeringen in innovatieve projecten waren substantieel hoger in 2013: € 24 miljoen ten opzichte van een doelstelling van € 13 miljoen (in 2012: € 4 miljoen).

 

Deze omvang mag als positieve indicator van vertrouwen in de toekomst van bedrijven gezien worden. Specifiek binnen Business Development opereert het team Agrifood & Biobased Economy onder de naam Greenlincs. In de loop van 2013 is een start gemaakt met dit (vierjarig) project. Hoewel veel tijd in de voorbereiding is gaan zitten, ligt het resultaat op het doelniveau.

 

Eveneens gestart in 2013 is FLINC nxt. Na een succesvolle eerste drie jaar heeft, gelukkig, in de loop van 2013 dit project een doorstart kunnen maken. Dat de behoefte groot is bewijst wel het feit dat het aantal ‘leads’ (serieuze contacten), begroot op 200 voor twee jaar, reeds in één jaar is gehaald. De conversie van leads naar daadwerkelijke financiering neemt echter meer tijd en zal dit jaar meer nadruk krijgen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: