nieuws

26 okt 2013, 11:11

Nieuwe regels opvang dak- en thuislozen in Stad en regio

Het college van B&W van Groningen heeft het zogeheten Regionaal Kompas ‘Actief onder dak’ 2014-2017 vastgesteld. In dit kompas zijn regionale afspraken gemaakt over de aanpak van maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor alle Groninger gemeenten.

Het nieuwe programma richt zich meer dan voorheen op mensen met meerdere problemen die onvoldoende zelfredzaam zijn en veelal zelf niet om hulp vragen. Bij dit Regionaal Kompas zijn alle Groninger gemeenten, uitvoeringsinstellingen en diverse kwetsbare inwoners uit de provincie Groningen betrokken. Vorig jaar zijn rondetafelgesprekken gevoerd met verslaafden, ex-gedetineerden, psychiatrisch patiënten en dak -en thuislozen uit Stad en Ommelanden. Deze gesprekken zijn als basis gebruikt bij het opstellen van het Regionaal Kompas. Het resultaat is een breedgedragen Regionaal Kompas met extra aandacht voor activering, participatie en de eigen kracht en inzet van kwetsbare inwoners.


Vernieuwde aanpak


Het is de bedoeling dat bij kwetsbare burgers wordt gekeken of een lichte vorm van ondersteuning van het sociale netwerk of een lokaal sociaal team kan zorgen voor het oplossen van problemen. Hierbij ligt de focus op die mensen die gelijktijdig meerdere problemen op meerdere terreinen hebben zoals werkloosheid, financiën, verslaving en geestelijke gezondheid. Dat heet multiproblematiek.


Sociale wetgeving


Gevolg hiervan is dat de inzet van zware vormen van hulpverlening minder vaak nodig is. Door deze laagdrempelige en lokale aanpak kunnen de Groninger gemeenten voorkomen dat kwetsbare burgers te snel in de hulpverlening belanden. Bij de vaststelling van het beleid is rekening gehouden met veranderingen in de sociale wetgeving waarbij de gemeente onder meer verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook gaat Groningen de aanpak rondom dak-en thuislozen de komende jaren meer integreren in een algemene aanpak rondom kwetsbare inwoners in stad. De gemeente noemt dit ‘inclusief beleid’.

 


Directe opvang blijft beschikbaar


Centrumgemeente Groningen ontvangt voor 2014 een bijdrage van het rijk voor de regionale aanpak van 13,3 miljoen euro. De gezamenlijke Groninger gemeenten maken hierbij afspraken over de inzet van deze middelen. Alle Groninger gemeenten zijn het erover eens dat opvangvoorzieningen voor dak-en thuislozen in stad en provincie in stand blijven.


Opvangvoorzieningen


Afgesproken is dat de gemeenten de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om de opvangvoorzieningen efficiënter te organiseren. In november wordt de definitieve versie van het Regionaal Kompas 2014-2017, na vaststelling door de gemeenteraad van Groningen, ter informatie naar alle gemeenteraden in de provincie Groningen gestuurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: