nieuws

24 jan 2018, 14:02

Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging (GBB) toch bij overleg schadeprotocol

Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging (GBB)  toch bij overleg schadeprotocol

Groninger Bodembeweging (GBB) en het Gasberaad schuiven toch aan bij overleg over het schadeprotocol. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandag 15 januari besloten de GBB en het Gasberaad niet deel te nemen aan het overleg dat moest leiden tot een nieuw schadeprotocol voor de afhandeling van schade door de gaswinning. Hier waren diverse redenen voor. Het proces als zodanig werd volgens hen verkeerd ingestoken. Er lag plots een nieuw concept terwijl het concept van de regio van begin oktober 2017, met een breed draagvlak in de regio en dat al vier maanden wachtte op een reactie van het Rijk, werd genegeerd.

Nadat de maatschappelijke organisaties een dikke week in de coulissen zaten, komen Rijk, provincie en lokale bestuurders met een andere aanpak waarin is opgenomen:

* Alle kernwaarden in het concept protocol van de regio krijgen een plaats in het nieuwe protocol.

* In het nieuwe protocol wordt geen gebruik gemaakt van contourlijnen. Elke schade wordt op eigen merites beoordeeld.

* De overheid keert alle toegekende schade uit. De burger heeft niets meer met de NAM te maken.

* Het schadeprotocol en de uitvoering daarvan krijgt een publiekrechtelijke inbedding. Dat betekent ook dat de burger meer waarborgen krijgt bij het schadeafhandelingsproces die in het bestuursrecht zijn verankerd.

*De gedupeerde krijgt, indien gewenst, recht op een onafhankelijke technische ondersteuning bij de schadeafhandeling, gelijk aan een contra-expert. Het bestuursrecht biedt daartoe de mogelijkheid.

* De schadebeoordeling wordt niet louter gebaseerd op theoretische modellen of generaliserende benaderingen maar vindt plaats door deskundigen, mede op basis van door bewoner aangedragen informatie.

Gegeven deze nieuwe aanpak, zijn het Gasberaad en de GBB bereid weer aan te schuiven aan het overleg, zo laten ze weten.

 

Beide organisaties zullen aan tafel scherp letten op de implementatie van deze aanpak. Daarnaast moeten nog veel zaken worden geregeld zoals een goede toepassing van het bewijsvermoeden, een aanvaardbare technische grondslag voor de schadebepaling, inhoud geven aan een 'ruimhartige en menselijke benadering', de afhandeling van oude gevallen, de rol van de arbiters in de publiekrechtelijke afhandeling.