nieuws

31 okt 2013, 21:09

Bezuinigingen: Jongerenwerk verdwijnt in Groningse wijken - MJD/ Stiel : contract 51 medewerkers niet verlengd

De aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Groningen treffen MJD en Stiel in het hart. De beoogde fusiepartners per januari 2014 zien zich voor een forse taak gesteld. ‘We snappen dat iedereen moet bezuinigen, MJD en Stiel ook, maar de effecten gaan veel verder dan de vaak genoemde 10 procent. In een enkel geval loopt dit over 2013 en 2014 op tot 25 procent’, aldus Anja Aaldering en Peter Broer, respectievelijk bestuurder en directeur van MJD en Stiel. Het contract van 51 van de 240 medewerkers wordt 1 januari 2014 niet verlengd.

‘Het is onvermijdelijk dat inwoners in de wijk de bezuinigingsgevolgen gaan voelen, onder wie jongeren en kwetsbaren.’
 

Over 2013 zagen MJD en Stiel zich voor een bezuiniging van totaal 750.000 euro gesteld. Voor 2014 komt daar naar verwachting ruim 1.850.000 euro bij. Een vermindering van ruim 2.6 miljoen euro ten opzichte van het jaar 2012, toen beide organisaties werkten met een totaal gemeentelijk budget van 12.6 miljoen euro. Inclusief koopkrachteffect is dit 25 procent. ‘We hebben bezwaar aangetekend bij
de gemeente tegen de hoogte van de bezuinigingen en zijn nog met ze in gesprek. Nuances zijn wellicht nog mogelijk, maar het totaal blijft fors’, aldus Aaldering en Broer.
 

 

Jongerenwerk verdwijnt in aantal wijken


MJD en Stiel organiseerden recent een werkbezoek voor gemeenteraadsleden. ‘We hebben inzage gegeven in de consequenties van de bezuinigingen,’ blikken Aaldering en Broer terug. Zo krijgt het jeugd- en jongerenwerk een bezuiniging van 440.000 euro voor de kiezen. Dat is 22 procent van het totale budget. Elf van de 27 medewerkers moeten per 1 januari op zoek naar een nieuwe baan. ‘De
samenstelling van veel teams gaat fors wijzigen en veel van de voor de jongeren vertrouwde gezichten in de wijk vertrekken. De vertrouwensband die is opgebouwd, verdwijnt. In een wijk als de Oosterpoort zal het jongerenwerk niet meer mogelijk zijn. Er zijn minder activiteiten. De samenwerking met netwerkpartners, zoals enkele VMBO-scholen houdt op. Die met de politie wordt minder, wat
gevolgen heeft voor de inzet van werkers bij meldingen van overlast door jongeren in de wijk.’
 

 

Waar vaak jaren is geïnvesteerd in goed contact met burgers, komt dit onder druk te staan. MJD en Stiel zijn bijvoorbeeld met werkers aanwezig rond oud en nieuw in die wijken, waar het tot voor een paar jaar steevast onrustig was. Broer: ‘Daar gaat een voorbereiding van enkele maanden aan vooraf. Die inzet wordt nu eind 2013 al gehalveerd. Het is lastig te overzien wat de consequenties zullen zijn,
maar we maken ons wel zorgen. Vast staat verder dat opbouwwerkers in 2014 in minder wijken actief kunnen zijn, met ongetwijfeld consequenties voor buurten waar leefbaarheidsproblemen zijn.’

 


Leerling tussen wal en schip


Zoals het er nu naar uitziet wordt het budget voor het schoolmaatschappelijk werk met ingang van 2014 gehalveerd. Aaldering. ‘Onze maatschappelijk werkers zijn bij problemen de verbindende schakel tussen school en thuis. Juist vanuit hun neutrale rol weten leerlingen hen te vinden, kunnen ze problemen in een vroegtijdig stadium signaleren en uitval voorkomen. Veel van de problemen hebben juist de herkomst thuis en niet op school.’ Aaldering staat open voor nieuwe samenwerkingsvormen, dan wel dat scholen dit zelf organiseren. ‘Maar dat gaat vaak ten koste van je vertrouwenspositie. Bovendien zet je dat niet van de ene op de andere dag op. Nu dreigen leerlingen
tussen wal en schip te vallen.’


Wachtlijsten


Vanuit de praktijk ontvangen Broer en Aaldering toenemende signalen over sociale armoede, financiële problemen waar inwoners mee kampen. Wachtlijsten die weer ontstaan. ‘Het kan niet zo zijn dat een gezin dat door onvoorziene financiële problemen het huis uit moet, niet langer terecht kan voor adequate hulp.’ Evenzeer maken ze zich zorgen over het toenemende beroep dat wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers en de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. ‘We zijn volop bezig de ideeën de verzorgingssamenleving achter ons te laten, maar we moeten er samen voor waken dat we doorschieten naar een samenleving waarin iedereen zelf zijn problemen moet oplossen.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: