economie

08 nov 2013, 09:09

Groningse hoogleraar:‘Groningen Airport Eelde blijft moeite van steunen zeker waard’

De Groningse hoogleraar Paul Elhorst, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan Rijksuniversiteit Groningen, is minder somber over de toekomst van Groninger Airport Eelde dan de Noordelijke Rekenkamer. Hij verwacht een groei van de werkgelegenheid op en rond de luchthaven. En ‘als de luchthaven het verwachte een positieve bedrijfsresultaat vanaf 2020 kan waarmaken, is zij voor Noord- Nederland vanaf dat moment niet alleen van maatschappelijke betekenis is, maar kan ze ook financieel op eigen benen staan.’

Op zijn website www.regroningen.nl/elhorst heeft hij twee onderzoekingen geplaatst. Beide bevatten een maatschappelijke kosten-baten analyse van Groningen Airport Eelde waar de Noordelijke Rekenkamer zo uitdrukkelijk om vraagt. De eerste gaat in op het toekomstscenario van de luchthaven zelf als geschetst in haar toekomstvisie. De tweede neemt de scenario's in ogenschouw als geschetst in het SEO rapport, opgenomen als bijlage in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer.

Conclusie:

Het economisch belang van de luchthaven GAE voor Noord-Nederland volgt uit de werkgelegenheid, direct en indirect, en het katalysator effect. De werkgelegenheidseffecten zijn bepaald met behulp van input-output tabellen en het katalysator effect middels de waarde van de reistijdwinst die Noord- Nederlanders realiseren door te reizen via GAE in plaats van Schiphol. Uit het onderzoek komen de volgende drie bevindingen naar voren:

1. Elke baan op GAE genereert indirect een halve baan elders in Noord-Nederland. Direct en indirect
vinden daardoor 460 personen binnen Noord-Nederland emplooi door de aanwezigheid van de
luchthaven. Door de verwachte groei van het aantal passagiers, zal de werkgelegenheid (direct en
indirect) in de toekomst verder toenemen.

2. GAE (2013) voorziet vanaf 2020 een positief bedrijfsresultaat. Omdat zich tot 2020 negatieve
bedrijfsresultaten zullen voordoen, is een beknopte maatschappelijke kosten-baten analyse
uitgevoerd om een eventuele bijdrage uit publieke middelen alsook nieuwe investeringen te
rechtvaardigen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de maatschappelijke reistijdbaten, na
correctie van het bedrag dat maatschappijen afromen, het verwachte negatieve bedrijfsresultaat in
2013 overtreffen. In 2015 is dat niet het geval.


In de jaren daarna tot aan 2020, als GAE het aantal passagiersbewegingen pas goed weet op te voeren, zijn de maatschappelijke reistijdbaten  dermate groot dat ze het negatieve bedrijfsresultaat in ruime mate overtreffen. Als de luchthaven het verwachte een positieve bedrijfsresultaat vanaf 2020 kan waarmaken, is zij voor Noord- Nederland vanaf dat moment niet alleen van maatschappelijke betekenis is, maar kan ze ook financieel op eigen benen staan.

3. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het voor lokale en regionale overheden het
legitiem is een bijdrage te leveren aan de dekking van het exploitatietekort van GAE op korte
termijn en daarmee aan het openhouden van de luchthaven. De aandeelhouders dienen er echter
wel rekening mee te houden dat de financiële tekorten die zich tot aan 2020 voordoen door haar
afgedekt dienen te worden, tenzij GAE die kan bekostigen door in te teren op eigen vermogen.

 

 www.regroningen.nl/elhorst

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: