bereikbaarheid-verkeer

22 mei 2014, 10:10

Belangrijkste veranderingen in plan aanpak ring zuid; bewonersinformatie op 20 en 21 juni

Voor bewoners worden op 20 en 21 juni extra informatiebijeenkomsten georganiseerd. De besluiten over het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg worden waarschijnlijk in september of oktober genomen. Hieronder de belangrijkste voorgestelde wijzigingen:


De meest in het oog springende veranderingen die worden voorgesteld zijn:

De afrit van de A28 naar het centrum komt lager te liggen dan in het Ontwerp-Tracébesluit van 2013 was voorgesteld, en verder van de woningen van de Multatulistraat en de Van Eedenstraat. Bewoners hadden daar op aangedrongen, net als de Gemeenteraad. De verbindingsweg naast de Maaslaan komt op grotere afstand van de woningen van de Maaslaan te liggen en dichter op de hoofdrijbanen van de ringweg. De op- en afritten bij de afslag Corpus den Hoorn krijgen een ander ontwerp, met aparte rijstroken.

 

Bij het Stadspark kunnen de geluidsschermen blijven staan. Ook dat is een wens van de Gemeenteraad. De stuurgroep wil in de hele Goeman Borgesiuslaan (Helpman) stil asfalt aanleggen. Het voorstel is om in de Vondellaan aan beide kanten van de straat een vrijliggend fietspad in te richten. Deze variant wordt door de meeste insprekers verkozen boven twee alternatieven. Aan de noordwestkant van de Vondellaan is een extra breed fietspad in twee richtingen bedacht. Dat voert onder de op- en afrit van de A28 door. Oorspronkelijk waren hier verkeerslichten voorgesteld, maar dat aangeven van bewoners en scholen in de buurt wordt dit aangepast.

 

Afslag westkant Hereweg – A28


Niet alle inspraakreacties zullen worden gehonoreerd. Zo is de stuurgroep geen voorstander van een op- en afrit van de A28 aan de westkant van de Hereweg. Daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan, maar de stuurgroep vindt de nadelen van zo'n aansluiting aanzienlijk groter dan de voordelen. Doorslaggevend daarbij is de verwachte verplaatsing van verkeer naar wegen in de zuidelijke stadswijken.

 

Krant, website en informatiebijeenkomsten


Op 20 en 21 juni organiseert de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid informatiebijeenkomsten in MartiniPlaza over de voorgestelde aanpassingen in het plan. Op die bijeenkomsten is een nieuwe film te zien en een aangepaste maquette. Inwoners van de Regio Groningen-Assen krijgen begin juni een informatiekrant thuis. De website www.aanpakringzuid.nl is sinds vandaag voorzien van veel nieuwe informatie, waaronder een groot aantal zogenaamde bolfoto's. Die laten zien hoe de omgeving van de ringweg gaat veranderen.

 

Meer informatie:

 

 www.aanpakringzuid.nl

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: